Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu financovaného z International Visegrad fund (No.21730049 Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management).

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Množstvo vedeckých štúdií naznačuje, že apiterapia je dôležitou súčasťou Doplnkovej a alternatívnej medicíny (CAM) a táto skutočnosť predstavuje východiskový bod projektu Be(e)Therapy - "Therapeutic effects of apitherapy" in higher education (2017-1-TR01-KA203-045990), ktorého riešenie sa začalo úvodným stretnutím partnerov v tureckom Çanakkale v dňoch 26.2. - 27.2.2018. Be(e)Therapy projekt je riešený v rámci programu Erasmus+ KA2 - Strategické partnerstvá pre oblasť vysokoškolského vzdelávania.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta poskytuje okrem kvalitného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch aj ďalšie možnosti zvyšovania kvalifikácie a odborného rastu.