Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Množstvo vedeckých štúdií naznačuje, že apiterapia je dôležitou súčasťou Doplnkovej a alternatívnej medicíny (CAM) a táto skutočnosť predstavuje východiskový bod projektu Be(e)Therapy - "Therapeutic effects of apitherapy" in higher education (2017-1-TR01-KA203-045990), ktorého riešenie sa začalo úvodným stretnutím partnerov v tureckom Çanakkale v dňoch 26.2. - 27.2.2018. Be(e)Therapy projekt je riešený v rámci programu Erasmus+ KA2 - Strategické partnerstvá pre oblasť vysokoškolského vzdelávania.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta poskytuje okrem kvalitného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch aj ďalšie možnosti zvyšovania kvalifikácie a odborného rastu.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu a je určený aj pre vyučujúcich. Medzi pobyty, ktoré sú niečím výnimočné, sa určite zaradí aj stáž Ing. Abrahama Kabuteya, Ph.D., odborného asistenta z Českej zemědelskej univerzity v Prahe, pôvodom z Ghany.