Estónski predstavitelia navštívili TF SPU v Nitre

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (TF SPU) v Nitre navštívila 11. apríla 2017 delegácia z Technologického inštitútu Estónskej univerzity prírodných vied (Eesti Maaülikool, EMÜ, Estonian University of Life Sciences) v Tartu.

V úvodnom slove prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy Ing. Katarína Kollárová, PhD. privítala vzácnych hostí z Estónskej republiky – prof. Margusa Araka, riaditeľa Technologického inštitútu, prof. Tima Kikasa, šéfredaktora časopisu Agronomy Research a zástupcu katedry Poľnohospodárskej a výrobnej techniky (biopalivá), prof. Jüriho Olta, vedúceho Katedry poľnohospodárskej a výrobnej techniky (poľnohospodárska a výrobná technika), prof. Andresa Annuka, vedúceho Katedry energetiky (energetika), doc. Edu Merisalu, vedúcu Katedry živočíšnej výroby a ergonómie (ergonómia a pracovná technika) a doc. Rista Ilvesa z Katedry poľnohospodárskej a výrobnej techniky (spaľovacie motory). Prítomní boli aj doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. z Katedry strojov a výrobných biosystémov TF SPU.  


Nasledovala prezentácia, počas ktorej bola šesťčlenná delegácia oboznámená so štruktúrou, vedeckovýskumnou a vzdelávacou činnosťou TF SPU. Prodekanka informovala hostí o poslaní našej univerzity a fakulty, jej strategických zámeroch ako aj o možnostiach spolupráce vo viacerých smeroch ako aj prostredníctvom viacerých programov. Vyjadrila záujem o intenzívne vytváranie príležitostí pre rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, študentských a učiteľských mobilít, prípravy spoločných medzinárodných projektov ako aj publikačnej činnosti.
Následne prof. Margus Arak predstavil svoju univerzitu a Technologický inštitút, ktorý sa skladá z piatich katedier (Katedra poľnohospodárskej a výrobnej techniky, Katedra živočíšnej výroby a ergonómie, Katedra energetiky, Katedra aplikovanej fyziky a Katedra matematiky). V rámci diskusie predstavil hlavné myšlienky a smer, ktorým by sa mala uberať budúca spolupráca medzi Technologickým inštitútom EMÜ a TF SPU. Okrem spomínaných oblastí spolupráce vyjadril záujem aj o účasť na medzinárodných konferenciách “Biosystems Engineering”, ktorý organizuje Technologický inštitút EMÜ, a ŠVOČ na TF SPU.


V rámci ďalšieho programu si estónski hostia prezreli aj laboratóriá TF SPU.


Na záver stretnutia bol navrhnutý obsah a podpis dohody o spolupráci a tiež bilaterálnej zmluvy o spolupráci v rámci programu Erasmus+.

Späť