Na TF SPU v Nitre možno získať mimoriadne motivačné štipendium v priemernej výške 1000 €

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

Nakoľko Technická fakulta SPU v Nitre ponúka pre uchádzačov o štúdium študijné odbory preferované trhom práce, môžu študenti, ktorí sa rozhodnú študovať  na fakulte, dostať nový typ mimoriadneho motivačného štipendia. Táto dotácia je určená fakultám, ktoré pre prax pripravujú odborníkov, ktorých je na trhu práce nedostatok a ktorí majú najväčšie šance nájsť si uplatnenie po ukončení vysokoškolského štúdia. Z dostupných informácií o záujme zamestnávateľov môžeme konštatovať, že absolventi Technickej fakulty sa úž niekoľko rokov úspešne uplatňujú vo všetkých odvetviach národného hospodárstva tak doma, ako aj v zahraničí. 

Späť