Nový projekt Erasmus+ na našej univerzite

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 12.-16.2.2018 sa uskutočnil kick-off meeting na Technische Universität Ilmenau v Spolkovej republike Nemecko k projektu „Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia [FARMER]“, riešenému v rámci programu Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity building in the field of higher education.

Rokovaní s partnerskými univerzitami sa zúčastnili pracovníci Technickej fakulty SPU v Nitre - doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. z Katedry konštruovania strojov a Ing. Ladislav Tóth, PhD. z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Rokovaní sa zúčastnili piati partneri z Ruskej federácie, dvaja partneri z Iránu a jeden z Talianska. Rokovania, ktoré prebiehali v komplexe Ernst-Abbe-Zentrum sa niesli v priateľskej atmosfére a pracovné tempo bolo tradične „nemecky“ náročné a precízne pripravené. Pracovný program bol v úvode naplnený predstavením jednotlivých univerzít a ich študijných programov, workshopom, ďalej rokovaniami ohľadom finančného manažmentu projektu, všeobecného manažmentu projektu, plánu mobilít, plánu práce na prvý rok riešenia projektu, a v závere predstavením možnosti online vzdelávacieho laboratória na našej univerzite. Cieľom projektu je realizácia medzinárodného študijného programu Agromechatronika v súlade so zásadami ECTS pre študentov mobilitného programu Erasmus+ vyučovaného v anglickom jazyku na našej univerzite. Projekt sa začal v roku 2017 a bude trvať do roku 2020. Ďalšie pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu je naplánované na prelome mesiacov máj a jún na našej univerzite. Veríme, že výsledky projektu obohatia našu univerzitu o zahraničných študentov, ktorí budú ďalej šíriť dobré meno a vysokú úroveň vedecko-pedagogickej činnosti na našej univerzite. O ďalších výsledkoch a aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

Koordinátor projektu: Technische Universität Ilmenau, Nemecko

Lokálny koordinátor na SPU v Nitre: dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Fakultný koordinátor za TF: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

 

Projekt č. 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP „Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia“ [FARmER] je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácií (dokumente).

S partnermi z univerzít Babol Noshirvani University of Technology Iran (BNUT) a Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University Iran (SANRU) Zľava: doc. Abas Ramiar (BNUT), doc. Jozef Rédl, prof. Mohammad Ali Bahmanyar (SANRU), Ing. Ladislav Tóth, Dr. Seyed Ali Jafarpour (SANRU)

 

Späť