Stretnutie partnerov projektu MOVECO na Technickej fakulte

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 13. a 14. júna 2017 sa na Technickej fakulte SPU v Nitre konalo druhé stretnutie partnerov projektu MOVECO - Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy. Projekt je riešený v rámci programu Interreg – Danube Transnational Programme (DTP1-1-349-1.1) a reaguje na jednu z najväčších výziev súčasnosti – obehovú ekonomiku, ktorá je charakteristická uzatvoreným cyklom (closed-loop) toku materiálu a energie s prihliadnutím na prírodné a ľudské zdroje, vedu a technológie. Cieľom projektu je zlepšenie rámcových podmienok a nástrojov politiky v oblasti ekologických inovácií a prechodu z lineárnej na kruhovú ekonomiku, podpora inteligentného a trvalo udržateľného rastu a v neposlednom rade znižovanie rozdielov medzi regiónmi v Dunajskom regióne.

V rámci projektového stretnutia sa partneri venovali príprave mobilnej exhibície o obehovej ekonomike, ktorá sa postupne predstaví v Slovinsku, Nemecku, Slovensku a Rakúsku. V rámci aktivít pracovného balíka WP3 - EPR and Innovation partneri prezentovali výsledky mapovania R&D aktivít vo svojich krajinách a správu o existujúcich a pripravovaných strategických dokumentoch partnerských krajín zameraných na problematiku obehovej ekonomiky. V závere projektového stretnutia partneri prediskutovali stratégiu tvorby medzinárodnej stratégie a akčných plánov pre obehovú ekonomiku Dunajského regiónu.

Späť