Zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 28. marca 2017 o 10.30 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

S informáciou o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2016 vystúpil dekan Technickej fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. Vo svojom vystúpení oboznámil prítomných s najdôležitejšími udalosťami a aktivitami TF v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s odbornou verejnosťou a uviedol prehľad o hospodárení fakulty v roku 2016. Záverom poďakoval všetkým členom akademickej obce a zamestnancom za ich aktivity spojené s rozvojom fakulty v predchádzajúcom roku. Pri príležitosti Dňa učiteľov vyslovil poďakovanie učiteľom fakulty za ich obetavú prácu a zaželal im do budúcnosti veľa úspechov a pedagogického optimizmu.

V Správe o činnosti akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2016, ktorú predniesla jeho predsedníčka doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., odzneli informácie zamerané na legislatívny rámec postavenia a činnosti AS TF, štruktúru AS TF a prehľad zasadnutí akademického senátu. V závere zhodnotila prácu AS TF a ocenila ústretovú komunikáciu a spoluprácu vedenia fakulty a vedenia univerzity s akademickým senátom a poďakovala sa členom akademickej obce TF za aktivity v prospech rozvoja fakulty.

Správu o činnosti študentskej časti AS TF SPU v Nitre za rok 2016 predniesla Ing. Michaela Jánošová, podpredsedníčka AS TF za študentskú časť.

V rámci vystúpenia hostí predsedníčka AS SPU v Nitre doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. ocenila dynamiku rozvoja TF a označila spoluprácu s AS SPU za kvalitnú, konštruktívnu a korektnú.

V diskusii vystúpili doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., predsedníčka UO OZ PŠaV a Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.

Späť