Základné poslanie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu Katedra fyziky v jednotlivých obdobiach plnila striedavo ako samostatná katedra, resp. ako súčasť väčšieho celku.

Po presťahovaní Vysokej školy poľnohospodárskej z Košíc v roku 1952, bola od roku 1953 výučba predmetov fyzika a matematika zabezpečovaná Katedrou poľnohospodárskej mechanizácie a od roku 1960 Katedrou fyziky a matematiky. Samostatná Katedra fyziky prvýkrát vznikla v roku 1962, v roku 1966 bola nakrátko ku katedre pričlenená sekcia meteorológie. Od októbra 1975 v čase „integrácie katedier“ bola Katedra fyziky súčasťou Katedry poľnohospodárskych stavieb a fyziky, neskôr Katedry mechaniky a fyziky. Od roku 1992 až doteraz existuje Katedra fyziky opäť ako samostatná katedra.

Počas svojej histórie Katedra fyziky, či už ako samostatná alebo ako súčasť integrovanej organizačnej jednotky, bola logicky svojím pedagogickým aj vedecko-výskumným zameraním orientovaná na fyziku, aplikovanú fyziku a príbuzné disciplíny. Katedra zabezpečovala výučbu predmetu fyzika na všetkých troch vtedajších fakultách VŠP: Prevádzkovo-ekonomickej fakulte (PEF), Agronomickej fakulte (AF) a Mechanizačnej fakulte (MF); pričom predmet fyzika bol obsahovo aj rozsahom špecifikovaný pre jednotlivé študijné odbory.

V pedagogickej oblasti sa oproti minulosti značne rozšíril rozsah činnosti Katedry fyziky zavedením mnohých nových predmetov, a to nielen pre študijné programy Technickej fakulty, ale i pre ostatné fakulty SPU (viď. ponuka predmetov). Obsah tradičných aj novokoncipovaných predmetov je neustále inovovaný a možno konštatovať, že sa, aj vďaka využívaniu moderných didaktických metód a informačno-komunikačných technológií, zvyšuje atraktivita jednotlivých predmetov zabezpečovaných Katedrou fyziky.

Vedecko-výskumná práca pracovníkov katedry sa v minulosti zameriavala na agrofyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych materiálov a produktov vo vzťahu k teórii technologických procesov, osobitne na fyzikálne vlastnosti biologických materiálov, laserové meracie metódy a počítačové modelovanie aplikované v poľnohospodárskom inžinierstve. Katedra riešila úlohy výskumu v spolupráci s Katedrou poľnohospodárskej mechanizácie a tiež samostatne.

Kontinuita vedecko-výskumnej činnosti Katedry fyziky je zachovaná až doteraz najmä v oblasti skúmania fyzikálnych vlastností biologických materiálov a pôdy s cieľom prispieť k opisu správania sa materiálov v meniacich sa podmienkach počas technologických procesov a tým zvýšiť možnosti uplatnenia získaných poznatkov vo výrobných technológiách, pri konštrukcii a inovácií technologických zariadení, prípadne v systémoch garantovania kvality produkcie.

Vedúcimi Katedry fyziky v jednotlivých obdobiach boli:
doc. RNDr. Ladislav Dunajský, CSc. 1962 – 1970
doc. RNDr. František Hanzelik, CSc. 1970 – 1974
doc. Ing. Jozef Lobotka, CSc. 1974 – 1975
doc. RNDr. Juraj Dunca , CSc. 1992 – 2003
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. 2003 – 2019
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. 2019 – doteraz