Projekt MOVECO

tl_files/gofewo/images/tf/standard-logo-image-MOVECO.png

Aj napriek tomu, že viaceré krajiny, vrátane rozvíjajúcich sa ekonomík, v súčasnej dobe zaznamenali viditeľný posun k ochrane životného prostredia, globálne modely lineárnej ekonomiky ("zober-vyrob-zahoď") zostávajú nebezpečne neudržateľné. Z tohto dôvodu sa čoraz viac skloňovanou témou stáva tzv. obehová ekonomika (circular economy). Ústredným bodom obehovej ekonomiky je názor, že otvorené výrobné systémy - v ktorom sú prostriedky získané, použité na výrobu a po využití výrobku sa stanú odpadom - by mali byť nahradené systémami, ktoré opätovné využívajú zdroje a šetria energiu.

Hoci sa s prechodom na obehové hospodárstva spájajú viaceré pozitívne dopady, posun k obehovej ekonomike v praxi so sebou nesie množstvo výziev, spojených napríklad s obmedzenými možnosťami súčasných technológií získavania cenných materiálov z odpadov a recyklácie materiálov, meniacimi sa vlastnosťami recyklovaných materiálov, vývojom a výrobou materiálov s dlhšou životnosťou, či skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Projekt MOVECO, realizovaný v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme, reaguje na tieto výzvy a jeho cieľom je prispieť k zlepšeniu rámcových podmienok a politických nástrojov zameraných na podporu eko-inovácií, a tým i k prechodu krajín Dunajského regiónu k obehovému hospodárstvu. Spolupráca projektových partnerov zo 7 partnerských krajín zároveň smeruje k rozvoju celého regiónu a zníženiu rozdielov medzi jednotlivými krajinami.

Aktivity projektu zahŕňajú analýzu jedného z hlavných nástrojov na podporu eko-inovácií, ktorým sú schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov a mapovanie vedecko-výskumného potenciálu v jednotlivých krajinách Dunajského regiónu. Výsledky analýzy a mapovania budú ďalej slúžiť ako vstupy pre spracovanie stratégie zameranej na podporu krajín Dunajského regiónu na obehové hospodárstvo a akčných plánov spracovaných pre jednotlivé skupiny krajín podľa ich inovačnej výkonnosti.

V rámci projektu budú partneri pracovať aj na príprave balíka konkrétnych typov nástrojov, ktorých cieľom bude podpora eko-inovácií a eko-dizajnu. Prostredníctvom týchto nástrojov tak prispejú k rozvoju nových business modelov a spolupráce medzi podnikmi a výskumno-vývojovými pracoviskami naprieč celým hodnotovým reťazcom.

Viac informácií o projekte MOVECO a programe Interreg Danube Transnational Programme môžete nájsť na oficiálnej stránke projektu (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco) a programu (http://www.interreg-danube.eu).

Projekt MOVECO je realizovaný v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Inštrumentu pre predvstupovú pomoc II.