Výskumné projekty – medzinárodné

7. RÁMCOVÝ PROGRAM

Názov projektu: Animal Welfare Research in an Enlargerd Europe (AWARE)
Označenie projektu: GA 265686
Koordinátor WP2, regionálny koordinátor WP1, WP3, WP4: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Doba riešenia: 2011 – 2014

Interreg - Danube Transnational Programme

Názov projektu: Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (MOVECO)
Označenie projektu: DTP1-1-349-1.1
Koordinátor WP3, regionálny koordinátor: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2019

Webová stránka: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco 


Výskumné projekty – domáce


OP VÝSKUM A VÝVOJ

Názov projektu: Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému
Označenie projektu: ITMS 26220220014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Doba riešenia: 2009 – 2013

APVV

Názov projektu: Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov
Označenie projektu: SK-CZ-2013-0200
Zodpovedný riešiteľ zo SR: doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
Doba riešenia: 2014 – 2015

Názov projektu: Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku
Označenie projektu: SK-SRB-2013-0039
Zodpovedný riešiteľ zo SR: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2015 – 2016

VEGA

Názov projektu: Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie
Označenie projektu: 1/0857/12
Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2014

Názov projektu: Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu
Označenie projektu: 1/0609/12
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2015

Názov projektu: Minimalizácia rizík faktorov prostredia v objektoch živočíšnej produkcie
Označenie projektu: 1/0575/14
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Doba riešenia: 2014 – 2016

Názov projektu: Vplyv environmentálnych aspektov pôsobenia techniky na elimináciu degradačných procesov v agrotechnológiách pestovania poľných plodín
Označenie projektu: 1/0786/14
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
Doba riešenia: 2014 – 2016

Názov projektu: Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych produktov
Označenie projektu: 1/0854/14
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Doba riešenia: 2014 – 2016

Názov projektu: Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení
Označenie projektu: 1/0337/15
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Doba riešenia: 2015 – 2017