Informácie o habilitačných a inauguračných konaniach na TF SPU v Nitre


Aktuálne oznamy

Dekan Technickej fakulty SPU v  Nitre oznamuje, že dňa

14. septembra 2017 o 8.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, prednesie Ing. Ľubomír Hujo, PhD., odborný asistent Katedry dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému „Hydrostatické obvody pojazdového ústrojenstva mobilných energetických prostriedkov“v odbore 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom „Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch“.

14. septembra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, prednesie RNDr. Ľubomír Kubík, PhD., odborný asistent Katedry fyziky TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému „Difúzia plynu cez tenké fólie, pevnosť fólií v ťahu a kompresia peliet a ovocia“ v odbore 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom „Identifikácia štruktúrnych a textúrnych parametrov fólií, peliet a ovocia“.

19. septembra 2017 o 8.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, prednesie Ing. Jana Galambošová, PhD., MPhil., odborná asistentka Katedry strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému „Variabilná aplikácia dusíkatých hnojív na základe informácií získaných bezkontaktným snímaním porastu“ v odbore 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom „Precision agriculture technologies for managing varability of selected crop and soil parameters to improve production efficiency“.

19. septembra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, prednesie Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., odborný asistent Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému „Alternatívne spôsoby navigácie v autonómnej mobilnej robotike“ v odbore 5.2.50 Výrobná technika a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom „Navigácia autonómnych mobilných robotov“.