Počiatok vzniku Katedry strojov a výrobných biosystémov treba hľadať pri zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v r. 1946. Vtedy bol na škole založený Ústav strojníctva.  Po preložení VŠPaLI z Košíc do Nitry v r. 1952 a po reorganizácii katedier, vznikla Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva.  Po roku 1953 katedra vystupuje pod názvom Katedra mechanizácie poľnohospodárstva. V začiatkoch vzniku katedry boli postupne na jej čele Ing. F. Bajúz a doc. Ing. E. Mates.
 Prebiehajúce zmeny v poľnohospodárstve boli základom vzniku Prevádzkovo-ekonomickej fakulty v r. 1959. S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi, sa vytvárali v rámci PEF podmienky pre nový študijný odbor Mechanizácia poľnohospodárstva (1962). Ešte v r. 1960 sa z pôvodnej katedry vyčlenili Katedra matematiky a fyziky, Katedra motorov a traktorov, neskôr oddelenie opravárenstva a mechanickej technológie a Katedra vnútropodnikovej mechanizácie a elektrifikácie. Toto organizačné opatrenie viedlo k zmene pôvodného názvu na Katedra mechanizácie rastlinnej výroby.

V tomto období už na jej čele stál prof. Ing. Ján Tomovčík, CSc. (1956 - 1970).
V rokoch 1970 - 1985 bol vedúcim Katedry mechanizácie rastlinnej výroby prof. Ing, Marko Ďuriš, CSc.
Od r. 1985 do r. 1989 katedru viedol doc. Ing. Ladislav Nozdrovický, CSc.,
od r. 1989 prof. Ing. Jaroslav Páltik, CSc.,
od r. 1994 doc. Ing. Jozef Paulen, CSc. do septembra 2000.
Od októbra 2000 vedie katedru prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.

Po vzniku Mechanizačnej fakulty (1969) sa Katedra mechanizácie rastlinnej výroby stala jednou z profilujúcich katedier
a svoju pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť zamerala na problematiku konštrukcie a využívania poľnohospodárskej techniky pri pestovaní a výrobe obilnín, strukovín, kukurice a zemiakov. Značná čast' výskumnej činnosti bola na Katedre mechanizácie rastlinnej výroby od r. 1959 až doteraz venovaná problematike agrofyziky. V tomto čase to bolo jediné vedecké pracovisko v Československu, ktoré sa začalo zaoberať fyzikálno - mechanickými vlastnosťami rastlinných materiálov.  V oblastí využívania poľnohospodárskej techniky boli práce zamerané na problematiku skupinového nasadenia strojov a ich využívanie. Neskôr sa do popredia dostala problematika vzťahu pôda - stroj - ekológia.   V zmenených podmienkach trhovej ekonomiky po r. 1989 a podľa novej profilácie študentov na Mechanizačnej fakulte, si katedra našla svoje miesto v rámci novokoncipovaného štúdia. Dnes katedra gestoruje odbor 5. 2. 46 Poľnohospodárska a lesnícka technika kde v rámci bakalárskeho štúdia existujú štúdijné programy Poľnohospodárska technika a Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti. V uvedených programoch je možné pokračovať i v rámci inžinierskeho štúdia.